تراختور

 

ریشه لغوی

واژه تراکتور یک کلمه خارجی است. و معنی آن «کشنده» می‌باشد. این واژه اسم فاعل ساخته شده از واژه
(Tratiox)
به معنی کشش است.

دیدکلی

این کلمه به ماشینهایی اطلاق می‌شود که جهت کشیدن یک بار یا یکوسیله بکار می‌ر‌وند. ‌در واقع تراکتور وسیله ایست که برای تامین قدرت مورد نیازجهت کشیدن وسایل و تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد. شاید اکثریت مردم با شنیدنکلمه تراکتور ذهنشان بهکشاورزی و کاربرد این وسیله در کشاورزی معطوف گردد، لیکن لازم است بدانیم که تراکتورهادارای انواع گوناگونی می‌باشند. مثلا تراکتورهایی با عنوانتراکتورهای صنعتیو یاراهسازینیز وجود دارند.

تاریخچه پیدایش و سیر تکاملی

·                     پیدایش ماشینهای کشش (تراکتورها) به شکل امروزی در حدود 100 سال قبل آغاز شد. نمونه‌های اولیه تراکتورها برای استفاده در مزارع و به منظور کشیدن وسایل کشاورزیمثل گاو آهن مورد استفاده قرار می گرفتند.

·                     در این انواع اولیه برای تامین کردن توان مورد نیاز تراکتور از یکموتور بخاراستفاده می شد. این موتور بخاربرای آنکه کار کند به مقادیر زیادیآب وذغال سنگنیاز داشت. بنابراین اینتراکتورهای اولیه بسیار بزرگ بودند و نیاز به مراقبت و نگهداری زیادی داشتند بطوریکه گاهی برای به حرکت درآوردن و استفاده از یک تراکتور ، موتور بخار به 15 نفرکارگرنیاز بود. این مدلهای اولیه تراکتوردارای چرخهای بسیار بزرگ فلزی بودند که می توانستند وزن بسیار زیاد تراکتور را تحملنمایند. البته فلزی بودنچرخهای تراکتورباعث کاهش سرعت ماشین می شد. بنابراین در نمونه های بعدی و مدرن‌تر از چرخهای لاستیکی استفاده شدهاست.

·                     سیر تکاملی تراکتورها با اختراعموتورهای درون سوزروند سریعتری را پیدا کردو البته در کنار این اختراعکه باعث اضافه شدن توان تراکتورها شد ، متعلقات ومکانیسم های پیچیده ای نیز مختص تراکتورها طراحی و استفاده شده است ، که نتیجه آنساختتراکتورهای بسیار مدرنو همه کاره در حالحاضر است.

ساختمان تراکتور

تراکتورهای امروزیهمگی به موتورهای درون سوز که ازسوخت های فسیلی (بنزین ،گازوئیل،گاز مایع) استفاده می کنند. مجهز هستند. موتورهای این تراکتورها برای تولید توان از سوزاندن این سوخت‌ها استفاده می کنند. این ماشینها (تراکتورها) دارای یک سری سیستم های مجزا ولی متصل به همدیگر می‌باشندکه باعث می‌شوند انرژی ذخیره شده در سوخت‌های فسیلی به انرژی مفیدی که کار انجاممی‌دهد، تبدیل شوند. این سیستم ها عبارتند از
سیستم تبدیلانرژی سوختبهانرژیجنبشی (موتور)

·                     سیستم انتقال نیرو

·                     سیستم هیدرولیکی

·                     سیستم الکتریکی

/ 0 نظر / 37 بازدید