پرورش شتر مرغ

مقدمه

پرورش شترمرغ

شتر مرغ

همانگونه که همگی مطلع هستیم از ابتدای خلقت بشر علی رغم افزایش مداوم جمعیت ،منابع تامین کننده احتیاجات همواره ثابت بوده و طی سالیان ، تنها راهها و روش هایبهره برداری از این منابع تغییر کرده اند یعنی در طی سالهای گذشته بشر با استفادهاز روشهای نوین علمی اقدام به تجهیز و به تبع آن افزایش میزان بهره برداری از اینمنابع نموده است . که البته در پاره ای از موارد به کارگیری برخی از این روشها بهدلیل ناهمگونی با سیستم طبیعی و عدم تحقیقات کافی روی اثرات دراز مدت آنها پیش ازاستفاده وسیع ، منجر به وارد آمدن خسارات غیر قابل جبرانی به اکو سیستمهای مناطقمورد اجرا گردیده است . که از این میان می توان به تکثیر و پرورش گونه هایی از ازآبزیان غیر بومی در آبهای شمالی ایران بدون توجه به اثراتی که در دراز مدت بر رویگونه های غیر بومی خواهند داشت و یا استفاده از سم د.د.ت و پیامد های ناشی از آناشاره کرد .
با توجه به مطالب ذکر شده اهمیت استفاده از روشهای علمی نوین وکارآمدی که همراه با افزایش میزان بهره‌وری و تولید، دارای بیشترین سازگاری با محیطو عوامل طبیعی، و خصوصاً شرایط بومی و ویژگیهای اکوسیستم هر منطقه بوده و کمترینزیانها و تغییرات را در پی داشته‌باشد به خوبی آشکار می‌گردد. در حقیقت باید گفت طیچند سال اخیر و همزمان با رشد و توسعه صنعت پرورش شترمرغ  در سراسر دنیا شاهد بوجودآمدن انجمنها و موسساتی هستیم که برای حفظ، رشد، ارتقاء و تامین بازار فروش در تلاشاند و از این رو این انجمنها بعنوان یک عنصر اصلی در رشد اقتصادی این صنعت محسوب میگردند. متعاقب این تحولات و انجام تحقیقات بیشتر بر روی محصولات تولیدی این پرنده ونتیجتاً دستیابی به فاکتورهای مهمی که باعث افزایش رتبه محصولات این پرنده نظیرگوشت، پوست و در مقایسه با سایر دامها می گردند و در نتیجه افزایش روز افزونتقاضا در بازارهای جهانی بسیاری از افرادی که تا پیش از این آینده این صنعت رامطلوب ندانسته و در آن شرکت نمی کردند هم اکنون به این نتیجه رسیده اند که تحولاتمحیطی به سرعت در حال رخ دادن بوده و بسیاری از این تحولات مثبت نشان دهنده ارتقاصنعت پرورش شترمرغ به جایگاه یک صنعت بسیار مفید، اشتغال زا و سود آور می باشند،لذا کم کم شاهد آن هستیم که حجم سرمایه گذاری در این صنعت در حال افزایش بوده و ماشاهد رشد روز افزون تعداد مزارع در سطح جهان می باشیم .
گسترش صنعت پرورششترمرغ از آفریقای جنوبی به سایر نقاط جهان نشان داد که توسعه این صنعت از سطوحپایین آغاز و باعث ایجاد بازارهای جدید و تولیدات بیشتر گردیده است. اگر تا چند دههگذشته ارزش این پرنده بیشتر معطوف به پر و جنبه های تزئینی آن می گردید امروزه و باتوجه به افزایش سطح دانش عمومی و تخصصی در مورد محصولات گوناگون این پرندهتولیدکنندگان و مصرف کنندگان توجه ویژه ای به شترمرغ بعنوان تولیدکننده گوشت قرمزبا کیفیت بالا و متضمن سلامتی مصرف کنندگان معطوف داشته اند که با توجه به خواصویژه غذایی خود و نداشتن مشکلات سایر دامها می تواند نقش به سزایی را در تولید گوشتقرمز سالم و کاملاً مطمئن جهت تامین نیازهای غذایی مردم جهان بعهده گیرد.
البتهلازم به ذکر است که بعلت جوان بودن این صنعت اطلاعات زیادی در خصوص نحوه نگهداری وپرورش آن در دسترس نمی باشد در حالیکه بایستی این صنعت را از جهات بسیاری مانندپرورش و تولید و جنبه های ژنتیکی و اصلاح نژادی، رفتارشناسی، تجهیزات مورد نیاز ومورد بررسی قرار داده و کمبودهای آنرا توسط تحقیقات علمی انجام گرفته برطرف نمود تابدین ترتیب شاهد برطرف شدن مشکلات موجود و ارائه تکنیکهای پرورشی کار آمد باشیم تابتوان بدنبال آن به بیشترین میزان برگشت سرمایه و کمترین ریسک سرمایه گذاری دستیابیم که این امر نیازمند وجود ارتباطات و روابط گسترده پرورش دهندگان با یکدیگر وبا انجمنهای علمی تحقیقاتی بازرگانی می باشد  .
با توجه به مطالب ذکر شده اهمیتاستفاده از روشهای علمی نوین و کارآمدی که همراه با افزایش میزان بهره‌وری و تولید،دارای بیشترین سازگاری با محیط و عوامل طبیعی، و خصوصاً شرایط بومی و ویژگیهایاکوسیستم هر منطقه بوده و کمترین زیانها و تغییرات را در پی داشته‌باشد به خوبیآشکار می‌گردد
با توجه به اینکه کشور ما در بخش کشاورزی و دامپروری از ظرفیتهایعظیم و ویژه‌ای برخوردار می‌باشد، سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند علاوه بر تامینغذا و قطع وابستگی از واردات منابع پروتئینی مورد نیاز کشور از جهت اشتغال‌زایی نیزمورد توجه قرار گیرد و با ایجاد فرصتهای جدید شغلی گام مهمی را در تامین آیندهجوانان ایفا کند.
تاریخچه
بیش از ۲۰ میلیون سال پیش اجداد شترمرغها درمنطقه ای گسترده از اسپانیا در غرب تا چین در شرق ساکن بوده اند و در حدود یکمیلیون سال پیش این پرندگان به آفریقا مهاجرت کرده و در شمال و شرق و جنوب این قارهاقامت گزیدند. تصاویر به جا مانده از شترمرغها در حکاکی ها و نقاشی های متعلق به۱۰۰۰۰-۵۰۰۰سال قبل از میلاد مسیح مشاهده شده است. طبق گزارش laufer از پوستههای خالی تخم ها به طور معمول به عنوان فنجان استفاده می کردند که اولین موردمشاهده به حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد. در حدود هشت قرن پیش ازمیلاد مسیح پادشاهان آشوری جهت نشان دادن علاقه و احترام به مقامات دیگر کشورهاشترمرغ کشتار می کردند. همچنین اشاراتی نسبت به گوشت و پر این پرنده در خطوطهیروگلیف مصر باستان مشاهده شده است. این پرنده جهت ادای احترام بعنوان پیشکش بهمحضر فرعون برده می شد که تاییدیه این مطلب در کتیبه های موجود در موزه بریتانیا بهوضوح قابل مشاهده است.
همچنین در کتب مقدس نیز چندین بار به نام شترمرغ اشاراتیشده است بطوریکه در تورات کهن از شترمرغ بعنوان موجودی خشن که نسبت به فرزندانشانرفتاری بسیار خشن دارند یاد گردیده و یهودیان مصرف گوشت این پرنده را حرام میدانند.  همچنین در زمان مصر باستان از پرهای شترمرغ بعنوان مظهر عدالت و انصاف نامبرده شده است. اسناد و مدارک باقیمانده از چین قدیم حاکی آن است که به امپراطور وپسر بهشت تخم شترمرغ هدیه داده می شده است. یونانی ها و مصریان کلاه های خود را باپرهای شترمرغ تزئین می کردند و در بریتانیا نیز بسیاری از هنگ ها و گروه های نظامیجهت تزئین کلاههای پوست خرس خود از پرهای سیاه رنگ شترمرغ استفاده میکردند. توضیحاتی از ظاهر و صفات و حالات این پرنده در آثار ارسطو و آیلیان و زنوفنکه برای اولین بار شترمرغ را در عربستان دیده مشاهده می شود. بر طبق شواهد تاریخیامپراطور رومی الاگابالوس در یکی از جشنهای مجلل خود جهت پذیرائی میهمانانش از مغز۶۰۰

/ 0 نظر / 12 بازدید