اقلیدس

اقلیدس

 

اقلیدس پسر نوقطرس بن برنیقس، ریاضی دان،منجمو هندسه دان بزرگتاریخ است که درسال 323 ق. م متولد شد.
اقلیدس ریاضیدان یونانی 2300 قبل در اسکندریهمصر کار می کرد. جزئیات اندکیاز زندگی وی باقی مانده است ، اما برای نوشتن اصول ، که مجموعه ای از 13 کتاب استمشهور است. این کتابها حاوی اصول و قضایای هندسی بودند و مدت بیش از 2000 سال پایهریاضیات را تشکیل می دادند.

 


درواقع این کتابها چنان واضح نوشته شده بودند که نسخه اصلاح شده انها تا اوایل سالهای 1900 میلادی هنوز در مدارس استفاده می شد. اگر چه بعضی از قضایای اقلیدس هنوز معتبراست ، ریاضیدان و فیزیکدان معروفآلبرت اینشتین (1879-1955م) ثابت کرد کههندسه اقلیدس در سراسر فضا و زمان معتبر نیست . اقلیدس تالیفاتی دربارهموسیقیو موضوعات دیگر نیز دارد.

 

 

شرح زندگی


حدود 300 ق.مدر دوران حکومت بطلس اول (حدود 367 تاحدود 283ق.م) در مصر ، اقلیدس مدرسه ای را در اسکندریه مصر تاسیس می کند. این مدرسهمرکز مطالعات علمی یونانی می شود.

بطلمیوس یکی از سرداران اسکندر بود که مصر را گرفت و در آن جا تشکیل حکومت داد. ویاز علم و دانش حمایت می کرد و دانشمندان و دوستداران علم و دانش را دعوت می کرد تادر اسکندریه اقامت کنند.
اقلیدس بیش از 30 سال نداشت که به خواهش و درخواستبطلمیوس برای تدریس به اسکندریه رفت و در این شهر مکتب فلسفی خود را پایه گذاریکرد.
اقلیدس مردی محبوب، آرام، فروتن و نیکوکار بود و در حضور مستبدان وسرداران زورگو در نهایت صراحت صحبت می کرد.
بطلمیوس فرمانروای مصر هنگامی کهخواست هندسه را بیاموزد آن را دشوار دید و ترجیح داد که از راه ساده تری به فهم آنموفق شود، بنابر این از اقلیدس پرسید: آیا امکان دارد قضایا را به نحو ساده تریبیان کرد؟ اقلیدس به وی جواب داد: غیر ممکن است، در هندسه راه مخصوص شاهانه وجودندارد!
کتاب مقدمات اقلیدس یا کتاب هندسه که سه قرن قبل از میلاد به نگارش درآمده، به زبان های مختلف دنیا ترجمه شده است و از آن زمان که فن چاپ مرسوم شد تا بهحال بیش از
2
هزار بار چاپ شده است.
زمانیکه این کتاب منتشر شد، چنان نویسندهاش را مشهور کرد که تا20 قرن بعد هرگونه تغییر در آن به معنی توهین به مقدسات عالممحسوب می شد.
موفقیتی که اقلیدس در نوشتن این کتاب به دست آورد خیلی بیشتر ازنویسندگان دیگر بود. اصول هندسه اقلیدس در مدارس متوسطه تدریس می شود. این کتابدارای 13 مقاله است که در مقاله پنجم و ششم درباره نظریه نسبت ها صحبت شده است. قضیه اقلیدس که درباره نامحدود بودن سلسله اعداد اول صحبت می کند، یکی از شاهکارهایاستدلال ریاضی است.
اقلیدس مجموعه ای از 13 کتاب را به نام اصولتالیف می کند. این کتابها بر کارهای خود او و دیگر ریاضیدانان یونانی از جملههیپوکرات از اهالی کیوس (قرن پنجم ق.م) ، تئودیوس ، تئاتتوس ، و ادوکسوس مبتنیاست.در این کتابها فرمولهای هندسی ، مانند فرمولهای تهیه شده توسط ریاضیدان وفیلسوف یونانیفیثاغورث (تقریباَ570 تا 500ق.م) برای محاسبه اندازه دایره و کره ،و حجم اشکال فضایی منتظمارائه شده است . این کتابها همچنین زیر بنای ریاضیات جدید را پی می نهند . موضوعاتدیگر مورد بحث در اصول عبارت اند ازاپتیک (نورشناسی) وپرسپکتیو (علم مناظر) . کار اقلیدس به عربی ترجمه می شود و تاثیر او در سراسراروپاوخاورمیانهگسترش می یابد.


1120
مآبلارد از اهالی بث ، که یک جهانگرد فاضلانگلیسی است و خود را به صورت یک طلبهمسلمان درآورده است ، یک نسخه عربی از اصول را در سفر خود دراسپانیا به دست می اورد.

/ 0 نظر / 16 بازدید