تاثیر ورزش بر کمر درد

تاثیر حرکات ورزشی در درمان دردهای ناحیهکمر

در قرن اخیر گرچه بشر توانسته است با پیشرفت علوم مختلف از جمله صنعتداروسازی و اختراع انواع واکسن ها بر بسیاری از بیماریهای عفونی فایق آید, اماتغییر شیوه زندگی و صنعتی شدن جوامع و در پی آن تبدیل کارهای بدنی به کارهای فکری واداری افزایش ساعات اشتغال افراد> وضعیت نامناسب فیزیکی بدن درحین کار, رژیمغذایی نامناسب, عدم استراحت کافی, افزایش استرس های روحی, بیماریهای قلبی عروقی, روماتیسم, تصادفات و ... در دنیا نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است. در بیناین بیماریها مشکلات ستون فقرات مخصوصا کمر درد, بالاترین میزان را داراست که علتاصلی آن تغییر شیوه زندگی از زندگی پر تحرک و پر فعالیت به سمت کم تحرکی و پشت میزنشینی و عدم تطابق صحیح وضعیت بدن با این نوع حیات است. در بررسی آماری شیوع کلدردهای ناحیه کمر حدود 80% گزارش شده است یعنی 80% مردم جهان حداقل یکبار کمردرد راتجربه کرده اند که در جوامع صنعتی اولین تظاهرات آن از حدود 30 سالگی آغاز شده وروند تخریبی سریعتری نیز دارد.
این آمار بسیار بالا ضرورت شناخت وضعیت های مناسبرا در زندگی امروزی نشان می دهد.
کمر جزئی از سیستم پیچیده ستون مهره ها است واجزای آن عبارتند از:
1-
ستون مهره ها:
33 استخوان (مهره) دارد. 24 استخوانبالایی بوسیله دیسک هایی که نقش بالشتک دارند, از هم جدا می شود. این استخوان هاتوسط 118 مفصل بهم متصل می گردند.
2-
نخاع:
نخاع در واقع طنابی از اعصاب استکه 45 سانتیمتر طول و 2/5 سانتیمتر ضخامت دارد. تمام فعالیت هایی که پایین تر ازسطح گردن اتفاق می افتد, تحت هدایت نخاع است.
3-
اعصاب:
31 جفت عصب از نخاعخارج می شود. این اعصاب اطلاعات را از مغز به سایر قسمت های بدن منتقل میکند.
4-
ماهیچه ها:
در این منطقه 400 ماهیچه وجود دارد که باعث حرکت در تمامیجهات می گردند.
عوامل بروز کمردرد:
کمردردهای مکانیکی:
شامل آن دسته ازبیماری هایی هستند که در اثر و با بواسطه یک عامل مکانیکی مانند ضربه, حرکات فیزیکینامناسب, کم بودن قوام عضلات و یا فشار بیش از حد به ناحیه ستون فقرات کمری و دراثر بد قرار گرفتن وضع بدن در حالت نشسته و ایستاده ایجاد می گردند. این دسته ازبیماری ها 90% از علل کمردرد را تشکیل می دهند و نکته جالب اینکه به راحتی قابلپیشگیری هستند که عوامل بروز آن ها در زیر آمده است.
1-
قرار گرفتن در وضعیت هاینا مناسب:
وضعیت نامناسب ایستادن: قرارگرفتن در وضعیت نامناسب هنگام ایستادن, سبب افزایش یا کاهش قوس های ستون فقرات و یا انحراف جانبی آنها می شودکه در هر صورتباعث بروز کمردردهای شدید می گردد.
وضعیت ایستا: وضعیت ایستا و بدون تحرک بخصوصوقتی که نامتقارن و کج باشد, برای ستون فقرات بسیار مضر است. این حالت در کار باماشین آلات, که نیاز به قرار گرفتن در یک وضعیت ثابت و نامتقارن به مدت طولانی داردبسیار اتفاق می افتد و اگر اصلاح نگردد می تواند باعث درد قابل توجهی در ناحیه کمرشود.
افرادی که با کامپیوتر کار می کنند به طور مداوم در یک وضعیت ایستا قراردارند به طوری که سر خم شده, دست ها بر روی صفحه کلید قرار گرفته و تنها انگشتانحرکت می کنند. این حالت با فشار بر نواحی شانه ای و انقباض ممتد عضلات گرد و کتفهمراه است و اغلب این افراد از درد در ناحیه شانه های خود شکایت دارند. در صورتی کهصفحه کلید در سمت چپ و صفحه کامپیوتر در سمت راست کاربر قرار گیرد به طوری که ویمجبور باشد در طی روز مدام سرش را حرکت دهد و یا اینکه صفحه کلید بالاتر و یا پایینتر از ارتفاع استاندارد خود قرار گیرد, فشار مکانیکی وارد بر ستون فقرات بیشتر شدهو سبب آسیب بیشتری می گردد.
وضعیت نامناسب نشستن, خم شدن های طولانی از ناحیهکمر, چمباتمه زدن به مدت طولانی, خم و راست شدن مکرر نیز ا دلایل دیگر است.
2-
کاهش تحرک
کاهش تحرک می تواند نتیجه عدم استفاده و یا بهبود ناکافی عضو بعد ازآسیب دیدن باشد.
عدم استفاده: کاهش دامنه طبیعی حرکات ستون فقرات و عدم استفادهفعالانه از این عضو منجر به سفتی و کاهش خاصیت ارتجاعی آن شده و از طرفی باعثآتروفی (لاغر شدن) عضلات نگهدارنده ستون فقرات می گردد. عضلات ضعیف و لاغر, قدرتحمایت از ستون فقرات کمری در شرایط مورد نیاز مثل بلند کردن جسم سنگین از روی زمینرا ندارند در نتیجه سبب بروز کمردرد می شوند. این وضعیت با ورزش فعال در کل دامنهحرکتی ستون فقرات, فیزیوتراپی و تقویت عضلات نگهدارنده قابل جبران آن است. البتهکاهش دامنه حرکات مفصلی می تواند ناشی از عوامل دیگری مانند اسکار سوختگی, عللمادرزادی (مانند جوش و خوردن 2 مهره و یا مثلا افرادی که محدودیت حرکتی دارند(مانندافراد هموفیلی) به خاطر فشارهای غیر معمول مفاصل دیگر نظیر ران و زانو بیشتر ازبقیه مستعد پشت دردند. برای مثال اگر زانوها یا ران ها درست راست نشوند, فرد اجبارابه جلو متمایل می شود. این حالت فشار غیر معمولی به ستون فقرات وارد می کند و دردراز مدت موجب بروز درد خواهد شد.)
3-
بهبود ناکافی
به طور مثال عدم بهبودکامل بعد از یک حمله کمر درد ناشی از اسپاسم عضلانی که منجر به کاهش گودی کمر شدهاست, می تواند باعث کاهش تحرک ستون فقرات شود. در این مورد با بهترین درمان انجامتمرینات ورزشی به طور فعالانه و تحت نظر یک فیزیوتراپیست جهت اصلاح گودی کمر وبازگشت به وضعیت طبیعی است.
4-
استرس ناشی از کار
نیرو و ارتعاش: نیرو وارتعاش تولید شده توسط ابزار مختلف, از طریق دست ها و یا اندام دیگر به بدن منتقلمی شود و باعث فشارهای غیر معمول به خصوص در اطراف گردن شانه ها می گردد. برای مثالکار با دریل های بادی, چکش زدن مداوم, پوشیدن دستکش های سنگین و یا رانندگی طولانیمخصوصا با وسایل نقلیه سنگین از قبیل تراکتورها, یک نیروی ارتعاشی قوی را به بدن

/ 0 نظر / 32 بازدید