زنبورها

معرفی انواع زنبورها

زنبور هندی
Aspis Indica
کمی کوچکتر از زنبور عسل معمولی بوده ، قدر کارگرش 13 میلیمتر می‌باشد.
سلولهایی را که با موم در روی شانها درست می‌نماید از سلولهای زنبور عسل کوچکتر هستند.

زنبور درشت Apis Dorsata
در هندوستان و چین زندگی نموده و بزرگترین نوع زنبور عسلی است که تاکنون شناخته شده است.
به حالت وحشی زندگی کرده و در زیر شاخه‌های درخت شانش را می‌چسبانند.
سالانه چند بار از نقطه‌ای به نقطه دیگر کوچ می‌نمایند.

زنبور ریزApis Florea
از همه زنبورها کوچکتر بوده و فقط یک شان درست می‌کنند
که مثل زنبورهای درشت به زیر شاخه درخت می‌چسباند
به حالت وحشی در هندوستان و جنوب ایران یافت می‌شوند.

زنبور عسل معمولی
Apis Meaifica

همان زنبور عسل معمولی است که فقط آنها را در دهات و شهرها برای تولید عسل در کندوها نگهداری می‌کنند.
خواصی را که از یک نژاد خوب باید انتظار داشت عبارتند از:
آرام باشند و نیش نزنند، پر محصول باشند، بچه به اندازه لازم بدهند، گلهای شهددار را به سرعت پیدا کنند، در مقابل امراض مقاوم باشند، مصرف عسل زمستانی آنها کم باشد، رشد سالانه‌شان را هر چه زودتر شروع کرده و سریع به حداکثر رشدشان برسند.

از مهمترین نژادهای این زنبور می‌توان به:
زنبور عسل اروپای مرکزی ،
زنبور سیاه ،
زنبور ایتالیایی قفقازی
و زنبور نژاد ایرانی نام برد.

آفات و بیماریهای زنبور عسل
از مهمترین بیماریها می‌توان به:
لوک آمریکایی ،
لوک اروپایی ،
نوزما ،
کنه دونی
، یبوست ،
شپشک زنبور عسل
و کرم موم خوار اشاره کرد

 

 

 

مقدمه

زنبور عسل از راسته نازک بالان (Hymenoptera) است. زنبور عسلقسمت‌های دهانی جونده و مکنده ، هر دو را داراست. دگریسی آن کامل است و بطور دستهجمعی زندگی می‌کند و شامل سه دسته هستند.

1.      ملکه (Queen) که تخم می‌گذارد.

2.      نرها (prones) کارشان فقط بارور کردن ملکه‌های جدید است.

3.      کارگرها (Worker) که ماده عقیم هستند و اغلب متعددیدارند.

کندوی زنبور عسل یا به صورت جعبه‌های مکعبی به ابعاد 50cm که کندوی modern می‌گویند و یا به بصورت سبد که کندوی بومی می‌گویند.

زنبور عسل در قرآن

کلمهنحلبه معنی زنبور عسل در آیات 68, 69 سورهنحل در جز14قرآن کریم آمده است. در تفسیر آیه 68 چنین آمده است؛پروردگارت به زنبور عسل وحی فرستاد! در اینجا لحن قرآنبه طرز شگفت انگیزی تغییر می‌یابد، در عین ادامه دادن بحث‌ها در زمینه نعمت‌هایمختلف الهی و بیان اسرار آفرینش در این سوره ، سخن از زنبور عسل و سپس خود عسل بهمیان می‌آورد. اما شکل یک ماموریت الهی و الهام مرموز که نام وحی بر آن گذارده شدهاست. نخست می‌گوید: "و پروردگار تو به زنبور عسل ، وحیکرد که خانه‌هایی از کوهها و درختان و داربست‌هایی که مردم می‌سازند ا نتخابکن."

·         نخستین ماموریت زنبوران در این آیه ماموریت در این آیه ماموریت خانه سازی ذکرشده است. و این شاید به خاطر آن است که مساله مسکن مناسب نخستین شرط زندگی است و بهدنبال آن فعالیت‌های دیگر ، امکانپذیر است.

·         در آیه 69 سوره "نحل" ، دومین ماموریت زنبورعسل شروع می‌شود، چنانکه قرآنمی‌فرماید: "ما به او الهام کردیم که سپس از تمام ثمرات تناول کن و راههایی کهپرودگارت برای تو تعیین کرده ، به راحتی بپیما." سرانجام ، آخرین مرحله ماموریتآنها را بصورت یک نتیجه ، این چنین بیان می‌کند،" از درون زنبوران عسل ، نوشیدنیمخصوص خارج می‌شود که رنگ‌های مختلفی دارد." نهفته است، جالب این که دانشمندان ازطریق تجربه به این حقیقت رسیده‌اند که زنبوران به هنگام ساختن عسل آن چنان ماهرانه، عمل می‌کنند که خواص درمانی و دارویی گیاهان کاملا محفوظ مانده و به عسل منتقلمی‌شود.

·         و در ماجرای برنامه زندگی زنبوران عسل و ارمغانی که آنها برای جهان انسانیتمی‌آورند، که هم غذاست و هم شفا و هم درس زندگی ، نشانه روشنی از عظمت و قدرت

/ 0 نظر / 15 بازدید