جوشکاری

جوش قوس الکتریکی

یکی از متداول ترین روشهای اتصال قطعات کار می باشد، ایجاد قوس الکتریکی عبارت از جریان مداومالکترون بین دو الکترود و یا الکترود و یا الکترود و کار بوده که در نتیجه آنحرارت تولید می شود. باید توجه داشت که برای برقراری قوس الکتریک بین دوالکترود و یا کار و الکترود وجود هوا و یا یک گاز هادی ضروری است. بطوریکهدر شرایط معمولی نمی توان در خلاءجوشکاری نمود.

در قوس الکتریکی گرما وانرژی نورانی در مکانهای مختلف یکسان نبوده بطوریکه تقریباً 43% از حرارت درآندو تقریباً 36% در کاتد و 21% بقیه بصورت قوس ظاهر می شود. دمای حاصله ازقوس الکتریکی بنوع الکترودهای آن نیز وابسته است بطوریکه در قوس الکتریکی با الکترودهایذغالی تا 3200 درجه سانتیگراد در کاتد و تا 3900 در آند حرارت وجود دارد. دمای حاصله در آندو کاتد برای الکترودهای فلزی حدوداً 2400 درجه سانتیگرادتا 2600 درجه تخمین زده شده است.
در این شرایط درجه حرارت در مرکز شعله بین 6000 تا 7000 درجهسانتیگراد می باشد از انرژی گرمائی حاصله در حالت فوق فقط 70% تا 60% درقوس الکتریک مشاهده گردیده که صرف ذوب کردن و عمل جوشکاری شده و بقیه آنیعنی 30% تا 40% بصورت تلفات گرمائی به محیط اطراف منتشر می گردد.

طول قوس شعله Arc length بین 8/0 تا 6/0 قطر الکترود می باشد وتقریباً 90% از قطرات مذاب جدا شده از الکترود به حوضچه مذاب وارد می گرددو 10% باطراف پراکنده می گردد. برای ایجاد قوس الکتریکی با ولتاژ کم بین 40 تا 50 ولت در جریان مستقیم و 60 تا 50 ولت در جریان متناوب احتیاج میباشد ولی در هر دو حالت شدت جریان باید بالا باشد نه ولتاژ.

انتخاب صحیح الکترود برای کار

انتخاب صحیح الکترود برایجوشکاری بستگی به نوع قطب و حالت درز جوش دارد مثلاً یک درز V شکل با زاویه کمتراز 40 درجه با ضخامت زیاد حداکثر با قطر اینچ که معادل 2 میلیمتر است برایردیف اول گرده جوش استفاده می گردد تا کاملاً در عمق جوش نفوذ نماید. ولیچنانچه از الکترود با قطر بیشتر استفاده شود مقداری تفاله در ریشه جوشباقی خواهد ماند. که قدرت و استحکام جوش را تقلیل می دهد.

انتخاب صحیح الکترود( از نظر قطر

بایستی توجه داشت که همیشه قطر الکترود از ضخامت فلزجوشکاری کمتر باشد هر چند که در بعضی از کارخانجات تولیدی عده ای از جوشکارانالکترود با ضخامت بیشتر از ضخامت فلز را به کار می برند. این عمل بدین جهتاست که سرعت کار زیادتر باشد ولی انجام آن احتیاج به مهارت فوق العادهجوشکار دارد.

همچنین انتخاب صحیح قطر الکترود بستگی زیاد به نوع قطب ( + یا - ) وحالت درز جوش دارد مثلاً اگر یک درز V شکل با زاویه کمتر از 40 درجه باشدبایستی حداکثر از الکترود با قطر پنج شانزدهم اینچ برای ردیف اول گرده جوشاستفاده کرد تا کاملاً بتوان عمق درز را جوش داد. چنانچه از الکترود باقطر زیادتر استفاده شود مقداری تفاله در جوش باقی خواهد ماند که قدرت واستحکام جوش را به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داد. در حین جوشکاریگاهی اوقات جرقه هائی به اطراف پخش می شود که دلایل آن چهار مورد زیر است.

ایجاد حوزه مغناطیسی و عدم کنترل قوس الکتریکی

ازدیاد فاصله الکترود نسبت به سطح کار

آمپر بیش از حد یا آمپر بالای غیر ضروری

عدم انتخاب قطب صحیح برای جوشکاری

 

اطلاعات پاکت الکترود

مطابق استاندارد پاکت ها و کارتنهای الکترود بایستی علامت ها و نوشتههائی داشته باشند که حتی المقدور مصرف کننده را در دسترسی به کیفیت مطلوبجوش راهنمائی و یاری نمایند.
در روی پاکت الکترود علاوه بر نام کارخانه سازنده , نوع جنس نیز درج می شود که برای مصرف صحیح حائز اهمیت است.
هر پاکت الکترود بایستی علاوه بر اسم تجارتی الکترود, طبقه بندی آنالکترود را حداقل طبق یکی از استانداردهای مهم بیان نماید. برای آگاهی ازطول زمان ماندگی الکترود در کارخانه, بازار یا انبار و غیره . شماره ساختیا تاریخ تولید روی پاکت نوشته یا مهر زده می شود.
قطر سیم مغزی الکترود مصرف کننده را در کاربرد صحیح آن با توجه به صخامت فلز, زاویه سیار , ترتیب پاس و غیره راهنمایی می کند.
نوع جریان برق از اینکه جریان دائم یا جریان متناوب لازم است( باموتور ژنراتور یا ترانسفورماتور می توان جوش داد) یا هر دو و در جریاندائم نوع اتصال قطبی بایستی یا به عبارت یا علامت روی پاکت درج شود.
حالت یا حالاتی از جوشکاری که این الکترود در آن حالت یا حالات مناسب است روی پاکت بیان می شود.

درج حدود شدت جریان برق ( بر حسب آمپر ) جهت انتخاب اولیه ( تنظیمدقیق شدت جریان ضمن جوشکاری با توجه به عوامل مختلف انجام می شود) ضروریاست. وزن الکترودها یا تعداد الکترود داخل هر بسته روی پاکت یا بر چسب آندرج می شود. نوشتن مواردی که در بالا به آن اشاره شد, روی پاکت مطابقبیشتر استانداردها اجباری است.
همچنین خواص مکانیکی و شیمیائی , وضعیت ذوب و کیفیت قوی, نحوهنگهداری و انبار کردن, درجه حرارت خشک کردن, مواد استعمال بخصوص و پاره ایتوصیه های دیگر در روی پاکت برای آگاهی مصرف کننده چاپ شده و یا مهر زدهمی شود.

 

 

 

انواع الکترودها

 

الکترودهائی که در جوش اتصال فولاد به کار برده می شوند مفتولهایمغزی با آلیاژ یا بدون آلیاژ دارند که جریان جوش را هدایت می کند. شعلهبرق بین قطعه کار و سرآزاد الکترود می سوزد و الکترود به عنوان یک مادهاضافی ذوب می شود.
الکترودهای نرم شده دارای علائم اختصاری بوده ( دین 1913 ) که رویبسته بندی آنها نوشته شده است. علائم اختصاری تمام نکات مهمی که در به کاربردن آن الکترود باید مراعات شوند نشان می دهند.

مشخصات الکترودها

درجوشکاری مشخصات الکترودها با یک سری اعداد مشخص می گردند. اعداد مشخصه به ترتیب زیر می باشد.

E 60 10


E =
جریان برق
60 =
کشش گرده جوش بر حسب پاوند بر اینچ مربع
1 =
حالات مختلف جوشکار ی
0 =
نوع جریان می باشد.

علامت اول
در علائم الکترود بالاEمشخص می نماید که این الکترود برایجوشکاری برق بوده با استقاده می شود. ( بعضی از الکترودهای پوشش دار هستندکه در جوشکاری با اکسی استیلن از آنها استفاده می شوند مانند FC18 ).


 

درعلامت دوم
عدد6و0یعنی مشخصه فشار کشش گرده جوش بر حسب پاوندبر اینچ مربع بوده بایستی آن را در 1000 ضرب نمود یعنی فشار کشش گرده جوشاین نوع الکترود 60000 پاوند بر اینچ مربع است

/ 0 نظر / 14 بازدید