چشم انسان

ساختمان چشم

·         از لحاظ نوری مجموعه ای ازدیوپترهای کرویچشم را تشکیل می دهد.

·         اولین دیوپتر کرویقرنیهچشم است که هوای بیرون را ازلایه زلالیه چشمجدا می کند.

·         مردمک چشمکهدیافراگم دهانه چشماست، یک دیافراگم قابلکنترل است. در واقع یک دهانه اتوماتیک است که می تواند بسته به شدت نور ، قطرش رابین 2 تا 8 میلی متر تغییر دهد. زمانی که شدت نور زیاد است، برای اینکه نور کمی بهداخل چشم برسد، قطر مردمک 2میلی متر می باشد.

·         عدسیچشماز تعداد بسیار زیادی دیوپتر تشکیل یافته است کهضریبشکست آنها از مرکز نوری عدسی به طرف کناره ها ، به طور مرتب در حال کاهش است تابه دیوپتر خارجی می‌رسد.

·         در کناره های عدسیماهیچه های مژگانیوجود دارد که ضخامت عدسیبه کمک آنها ، برای مشاهده اجسام دور و نزدیک ، تنظیم می شود.

·         درون چشم شامل مایعی به ناممایع زجاجیهاست.

·         شبکیه چشمکه صفحه حساس بهنور است از سلولهای استوانهای و مخروطی شکل تشکیل یافته است که حساسیت آنها در تمام سطح شبکیه یکسان نیست.

·         حساسترین قسمت شبکیه به نور ،لکه زرد چشماست و این نقطه محل تلاقی محوراصلی سیستم چشم با شبکیه می باشد. در واقع وقتی به یک جسم با دقت نگاه می کنیم، میخواهیم تصویر جسم را بر روی لکه زرد بیندازیم.

 

 

نحوه تشکیل تصویر در چشم

·         قطر سلولهای مخروطی و استوانه ای در حدود 4.5 میکرون است. هر کدام از اینسلولها به منزله یکفتودیودمی باشند. وقتی نور بر روی اینسلولها می افتد، آنها را تبدیل بهالکتریسیته می کند و از طریقاعصابچشم ، الکتریسیته تولید شده روی سلولهای چشم ، به مغز منتقل می‌شود و بیناییشکل می‌گیرد. چشم قادر به رویت تمام اجسام دور و نزدیک و در سطوح مختلف می‌باشد.

·         رویت واضح اجسام در چشم به علتساختار چشمو

/ 0 نظر / 13 بازدید