تاثیر قران

تاثیر قران در زنگی فردی و اجتماعی

قرآن کریم در برگیرنده هدایت و سعادت انساندر دنیا و آخرت میباشد و در تمام مراحلزندگی رهبر و راهنمای انسان به سوی کمال است. «این قرآن به راهی هدایت میکند کهمستقیمترین راههاست...» کسانی که با قرآن مأنوسند به کمک قران حق را از باطلتشخیص میدهند.

قرآن کریم، انسان را به زندگی کردن با معیارها و ارزشهایانسانی و اسلام دعوت میکند، حضرت علی ـ علیه السّلام ـ میفرماید: «هر کس قرآن راپیش روی خود قرار داد، رهبر و پیشوای او به بهشت خواهد بود وهر کس آن را به پشت سرافکند طرد کننده و سوق دهنده او به سوی جهنم خواهد بود».

قرآن مجید عاملصعود به سوی بهشت، مایه خرمی دلها، دریای بیکران معرفت و یگانه عاملتوانگری است. که عامل اصلی هدایتگر و تربیت کننده افراد و جوامع بشری به سویکمال و نیل به ارزشهای اخلاقی و انسانی است.

درباره ارتباط وانس با قرآنکریم، لازم است چند نکته مورد توجه قرار گیرد:

الف. چگونه میتوان با قرآنمجید انس پیدا کرد؟

برای بهرهمندی و اُنس با قرآن باید مراحلی را طی کرد ازجمله:

1.
یادگیری قرآن؛ پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ میفرماید: «خیارکم من تعلم القرآن وعلّمه؛ بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و آن رابه دیگران نیز یاد دهد».

2.
قرائت قرآن؛ حضرت امام صادق ـ علیه السّلام ـمیفرماید: «من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه و جعله الله معالسفره الکرام البرره...؛ کسی که قرآن بخواند، درحالی که جوان مؤمن است، قرآن باگوشت و خون او مخلوط شده و با فرشتگان بزرگوار و نیکو صفت همنشینمیشود».

پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ میفرماید: «نوروا بیوتکمبتلاوه القرآن...»؛ خانههای خود را با تلاوت قرآن نورانی کنید».

تلاوتقرآن نیز خود دارای آدابی است از جمله: الف. مسواک زدن، پیامبر گرامی میفرماید: «نظفوا طریق القرآن قیل یا رسول الله و ما طریق القرآن قال افواهکم قیل بماذا قالبالسواک؛ راه قرآن را پاکیزه نگه دارید. عرض شد یا رسول الله! راه قرآن چیست؟فرمود: دهانهایتان. عرض شد: چگونه؟! فرمود: بوسیله مسواک کرد».

ب. وضو وطهارت داشتن هنگام تلاوت قرآن؛ «لا یسمه الا المطهرون؛ جز پاکان بر آن دستنزنند».

ج. پناه بردن به خداوند متعال پیش از قرائت قرآن؛ «فاذا قرأت القرآنفاستغذ بالله من الشیطان الرجیم؛ وقتی که قرآن میخوانی از (شرّ) شیطان رانده شدهبه خداوند پناه ببر».

د. قرائت قرآن با صدای خوش و دلنشین؛ پیامبر گرامی ـصلّی الله علیه و آله ـ میفرماید: «لکل شیء حلیه و حلیه القرآن الصوتالحسن؛

ه. قرائت قرآن همراه با خشوع؛ «الم یأن للذین ءامنوا ان تخشعقلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق...؛آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمناندر برابر ذکر خدا و آن چه از حق نازل شده خاشع گردد...»

و. قرائت همراه باحزن و اندوه؛ پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ میفرماید: «ان القرآن نزلبالحزن فاذا قرأ نموه فابکوا فان لم تبکوا فتباکوا» براستی قرآن همراه با حزننازل شده است، بنابراین، هنگامی که قرآن میخوانید گریه کنید و اگر گریه نکردیدحالت گریه را به خود بگیرید».

ز. تلاوت قرآن با ترتیل و شمرده؛ «ورتل القرآنترتیلا؛ قرآن را با دقت و تأنی بخوان».

3.
تدبر در قرآن؛ قاری قرآن بایدبا توجه به معانی قرآن، آن راتلاوت کند و در آیات تفکر و اندیشه نماید و از آنها

/ 0 نظر / 23 بازدید