الکترومغناطیس

تاریخچه

علم مغناطیس از این مشاهده که برخی سنگها (ماگنتیت) تکه‌هایآهن را جذب میکردند سرچشمه گرفت. واژه مغناطیس از ماگنزیا یا واقع در آسیای صغیر ، یعنی محلی کهاین سنگها در آن پیدا شد، گرفته شده است. زمین به عنوانآهنربایدائمی بزرگ است که اثر جهت دهنده آن بر روی عقربه قطبهای آهنربا ، از زمانهایقدیم شناخته شده است. در سال 1820اورستدکشف کرد کهجریانالکتریکی در سیم نیز می‌تواند اثرهای مغناطیسی تولید کند، یعنی می‌تواند سمتگیری عقربهقطب نما را تغییر دهد.
در سال 1878رولاند (H.A.Rowland) دردانشگاه جان هاپکینزمتوجه شد که یک جسم باردار در حال حرکت (که آزمایش او ،یک قرص باردار در حال دوران سریع) نیز منشاأ اثرهای مغناطیسی است. در واقع معلومنیست که بار متحرک هم ارز جریان الکتریکی در سیم باشد. جهت مطالعه زندگینامه علمیرولاند فیزیکدان برجسته آمریکایی به کتاب زیر مراجعه شود:

Phusics by John D.Miller,Physics

Today , July 1976Rowland
،s البته دو علمالکتریسیته و مغناطیس تا سال 1820 به موازات هم تکامل می یافت اما کشف بنیادی اورستد و سایردانشمندان سبب شد کهالکترومغناطیس به عنوان یک علم واحد مطرح شود. برای تشدیداثرمغناطیسی جریان الکتریکی در سیم می‌توان را به شکل پیچه‌ای با دورهای زیاد درآورد و در آن یکهسته آهنیقرار داد. این کار را می‌توان بایکآهنربایالکتریکی بزرگ ، از نوعی که معمولا در پژوهشگاههای برای کارهای پژوهشی مربوط بهمغناطیس بکار می‌رود، انجام داد.
تولد میدان مغناطیسی

دومین میدانی که در مبحث الکترومغناطیس ظاهر می شود،میدان مغناطیسیاست. این میدانها و به عبارتدقیقتر آثار این میدانها از زمانهای بسیار قدیم ، یعنی از همان وقتی که آثارمغناطیسهای طبیعی سنگ آهنربا (Fe3O4 یا اکسید آهن III) برای اولین بار مشاهده شد، شناخته شده‌اند. خواص شمال و جنوب یابی این ماده تاثیرمهمی بر دریانوردی و اکتشاف گذاشت با وجود این، جز در این مورد مغناطیس پدیده ایبود که کم مورد استفاده قرار می گرفت و کمتر نیز شناخته شده بود، تا اینکه در اوایلقرن نوزدهم اورستد دریافت که جریان الکتریکی میدان مغناطیسی تولیدمی‌کند.

این کار تواأم با کارهای بعدیگاؤس،هنری . فارادهو دیگران نشان دادند که این شراکتواقعی بینمیدانهایالکتریکی و مغناطیسی وجود دارد و این دو توأم تحت عنوانمیدان الکترومغناطیسیحضور دارند. به عبارتیاین میدانها به طرز جدایی ناپذیری در هم آمیخته شده‌اند.

حوزه عمل و گسترش میدان مغناطیسی

تلاش مردان عمل به توسعهماشینهای الکتریکی،وسایل مخابراتیورایانه‌ها منجر شد. این وسایل که پدیده مغناطیسی در آنها دخیل است نقش بسیار مهمی در زندگیروزمره ایفا می‌کنند. با گسترش و سریع علوم از اعتبار این علوم اولیه کاسته نمی‌شودو همیشه سازگاری خود را با کشفیات جدید حفظ می‌کند.

مغناطیسهای طبیعی و مصنوعی

/ 0 نظر / 13 بازدید