وسایل آموزشی یادگیری

مقدمه :

 رسانه های آموزشی میتوانند نقش مهم وفزاینده ای رادرتوانمند ساختن فراگیران جهت بهره گیری ازیادگیری انفرادی ایفاء نمایند امروزه این  امربخصوص امکان بیشتری دارد؛ زیراامکانات بالفعلی که تکنولوزی  مدرن دراختیار قرارمی دهدامکان دسترسی به منابع فراوانی را برای نظامهای آموزشی فراهم می سازد .اگرچه نظامهای آموزشی عمدتا بر پایه ارائه آاموزشهای عمومی پایه گذاری شده اند ولی امروزه تاکید آنها براستفاده از روشهای انفرادی کردن آموزش ویادگیری نیز قرار دارد. مسلما هدف از این تاکید؛فراهم ساختن تجارب ومنابع مورد نیازفراگیران براساس حداکثرتوانایی ومیزان پیشرفت آنان است که مسلما اولین اقدام در این راه انجام طراحی منظم آموزشی واجرایی دقیق آن است واینکه فراگیران به عنوان هسته مرکزی طر ح پذیرفته شده وکلیه فرایندهاومنابع جهت کمک به آنها درراه دستیابی به اهداف موردنیازبه کار گرفته شوند. گرایش مثبت به یک یا چند رسانه احتمالا  سبب  توجه و دقت  بیشتر   شاگرد

می شودودرنتیجه ازنظر ذهنی باعنوان ارائه شده بیشتردرگیرمی شود وهمین درگیری ذهنی بیشتر نیزسبب یادگیری بیشتر می شود در مقابل اگر گرایش به رسانه ای منفی باشداحتمالا سبب بی توجهی وعدم یادگیری ذهنی با محتویات ارائه شده میشود ودرنتیجه یادگیری کمتری صورت می گیرد.

هدف تحقیق:

میزان استفاده وسایل آموزشی توسط دبیران تاچه حد درپیشرفت تحصیلی دانش اموزان موثراست. البته واقعیت ممکن است ازسوی افراد وگروههابه گونه ای مختلف ادراک تجربه وارزیابی شوند. 

اهمیت موضوع:

استفاده ازاین وسایل تاآنجااهمیت داردکه معلمان تحت تاثیرتقلید, ناآگاهانه ازرسانه های آموزشی استفاده نکرده ثانیا مسولان برنامه ریزوبطور کلی تصمیم گیران امور آموزشی باتوجه به نقش انکار ناپذیرآنها درراه تامین اعتباروتهیه این گونه موادووسایل نه تنهاجست بی مورد به خرج نداده بلکه درحد توان از یاری ومساعدت دریغ نورزند.ازدلایل دیگراستفاده از وسایل آموزشی نقشی است که حواس مختلف دریادگیری داراهستند . نتایج تحقیقات نشان داده که حواس مختلف نقش واحدی رادریادگیری دارا  نیستند ؛ یافته های زیر این  تفاوت را به خوبی  نشان

 می دهند؛   75 درصد   یادگیری از طریق  حس  بینایی؛

13 درصدحس شنوایی؛ 6درصد لامسه؛3درصد بویایی؛ 3درصد چشایی. رویهم رفته 87درصد راتشکیل می دهند.

 

بیان مسئله:

جامعه شناسان مسئله اجتماعی را وضعیت اظهار شده ای میدانندکه با ارزشهای شمارمهمی از مردم مغایرت داردومعتقدند باید برای تغییرآن وضعیت اقدام کرد.

دراین تحقیق نیزمسئله موردنظر ما،میزان استفاده دبیران علوم اجتماعی ازوسایل آموزشی درمدارس دخترانه شهرستان مانه وسملقان می باشد.

میزان استفاده دبیران از وسایل آموزشی وضعیتی است که آموزش پرورش به ان می پردازدودر چارچوب نظام ارزشی ما نیز مورد قبول می باشد وهمه مجموعه آموزش وپرورش خواستار اصلاح آن هستند.

سوال تحقیق :

1- وسایل آموزشی چیست ؟وفواید آن چیست ؟

2-وسایل آموزشی به چه میزان در بالا بردن پیشرفت یادگیری موثر است؟

3- آیامیزان استفاده از وسایل آموزشی به تجربه آموزشی دبیران مربوط می گردد؟

4- محدودیتهای که جهت استفاده دبیران از وسایل آموزشی درمدارس وجود داردچیست؟

 

 

بررسی پیشنه تحقیق:

امروزه بر همگان روشن است که آموزش وپرورش در هر جامعه ای نقشی اساسی وبنیادین داردونه تنها از عوامل گوناگون   فرهنگی  ،  اجتماعی ،  اقتصادی و جامعه تاثیر

 می پذیرد، بلکه بر آنها نیز تاثیر می گذاردوارتباط متقابلی بین آموزش وپرورش وجامعه وجود دارد.

درقرن 21هدف اصلی نظام تربیتی توانایی یادگرفتن در نظر گرفته شده است؛ الوین تافلر معتقد است بزرگترین مهارت در قرن 21یاد گرفتن ،فراموش کردن ودوباره یاد گرفتن است.

دیوید بلانکت معتقد است :توانایی یاد گرفتن،اصلی ترین مهارت کسب شده جوانان محسوب می شودحتی پیش ازآنکه آنهاوارد دنیای کار وحرفه شوند.

 

بطور کلی استانداردهای علمی پزوهشی جدید در عرصه

 ا صلاحات آموزشی در دو وجه مهم تفاوت دارند:

1- به جای تمرکز بر گروههای نخبه؛بر هدفهای مبتنی بر سواد و  بر شمول عا م تاکید می کنند.

2- نقش با اهمیتی رابرای کل جوامع (نه فقط  برای معلمان) قائل اند. هرکس در کمک به معلمان به منظور تحقق استاندارد ها زمینه سازی برای مجموعه یکپارچه ویک دست ازبرایندهای آموزشی است که برایجاد مهارتهای تفکرانتقادی ,استدلال علمی ،کره گشایی خلاق وتحلیل مدبرانه منجر می شود(قاسمی -1381)

کاربرد آموزش با ماهواره بویژه برای مناطق آموزش وپرورش خیلی دورمفید است کشورهای استرالیا،کانادا،هند،کارائیب، ایتالیاوایالات متحده بین استفاده کنندگان وشرکت کنندگان با هدفهای معین کمیته های قومی بوجود آورده اندکه از فناوری ماهواره رابا نیازهای آموزش وپرورش به طور دقیق متناسب کرده -اند تعدادی از شبکه های تلویزیونی ماهواره هایی به نمایش موضوعهای خاص در حوزه ی آموزش اختصاص یافته اند(قلعه نی-1386)

گیج وبرلاینر: فواید آموزش با کامپیوتررا به شرح زیر شمرده اند:

اطلاعات مربوط به پاسخهای فرد فرد دانش آموزان در کامپیوتر ذخیره می شوندواز لحاظ آماری تحلیل میگردندوبلافاصله در پایان کاردراختیار معلم گذاشته میشود.

اطلاعات مربوط به گروههای دانش آموزان نیز به نحو بالا قابل استفاده می باشد.

با استفاده از یک کامپیوتروپایانه های متعددی که در فاصله های دورو نزدیک از آن قرارداده می شوندمیتوان به آموزش هزاران دانش آموز اقدام کرد . (سیف -1380)

یا به قول گلیزروکولی استفاده از رسانه های آموزشی باید به صو رتی انجام گیردکه انچه روانشناسان درباره یادگیری آمو خته اند دراختیار مدارس قرار دهد.(سیف 1380)

 

تعریف واژه ها:

تکنولوژی:واژه ی مرکبی است که ازدو واژه ی مستقل تکنیک و لوژی درست شده است پس تکنولوژی یعنی شناخت راهها وروشهای کار وعمل.

تکنولوژی آموزشی :درکاروحرفه آموزش یا یاد دادن برای یاد گرفتن  که در واقع شیوه های به کار گیری دانش محض راتعیین می کند وراه ایجاد تغییرات مطلوب رابرای ما هموار می سازد.

ابزارهایاکار افزارهای آموزشی می توان به دو دسته تقسیم کرد:

1- کارافزارهای ناملموس:که همواره همراه معلم است هرگز از شخصیت حرفه ای آن جدا نمی شودقدرت پیام رسانی قوی دارند ساختنی نیستنددر اثر اگاهی از ماهیت ونحوه عملکردآنها وتمرین وتکرارتبدیل به مهارتهای حرفه ای میگردند.

2- کار افزارهای ملموس: به دو دسته تقسیم میشوند؛

نرم افزار، سخت افزار. نرم افزارهایا رسانه های سبک به آن دسته ابزارهای آاموزشی گفته می شودکه تهیه وساخت آن از عهده معلم بر می آید.

بیان فرضیه:

1- میزان استفاده از وسایل آموزشی با سابقه تدریس دبیر رابطه دارد.

2 میزان استفاده از وسایل آموزشی با مهارت معلم در استفاده از این وسایل رابطه دارد.

3 میزان استفاده از وسایل آموزشی به میزان تحصیلات معلم رابطه دارد.

4 هر چه از وسایل آموزشی بیشتر استفاده شود ، میزان یادگیری در دانش آموزان بیشتر میشود.

 

چارچوب نظری تحقیق:

کارکرد گرایی نظام جامعه یانهادهای آنرامتشکل ازاجزای همبسته ای می داندکه درپیوندبایکدیگر فعالیت کرده وهرکدام کارکرد لازم ومعینی برای گردش کاروبقای کل جامعه یا نهاد انجام می دهند.

دراین دیدگاه طرزکارجامعه غالبا به طرز کار ارگانیسم تشبیه میشودکه در آن هر یک از اعضای بدن نقش ویژه ای ایفا کرده وهمه از لحاظ بقاء به یکدیگر بستگی دارند دراین دیدگاه  نظام اموزشی به عنوان بخش لاینفکی از کل نظام جامعه تلقی میشود که کاردهای نظیر انتقال فرهنگ،جامعه پذیری رابرای حفظ نظام اجتماعی جامعه انجام میدهد0(جزوه درسی دانشگاه تهران ممتاز-ص 135)

ازنظردورکیم آموزش وپرورش یک امر واقع اجتماعی است ه نسبت به فرد بیرونی بوده وبر رفتارفردی الزاما ت وقیودی اعمال میکند(ص 140)

نقش آموزش وپروش ان است که کودکانی را که هنوز اجتماعی نشده اندمتناسب با نظام اجتماعی بار آورده وبرای سازگاری با محیط خاص اجتماعیشان آانان را باهنجارها ورسوم وعادات مقتضی مجهز سازد(مهدوی 1341ص145)

ازنظر دورکیم آموزش وپرورش وسیله سازماندهی خودفردی وخوداجتماعی به صورت یک موجود با انضباط است که می توان آنرابه تشکل شخصیت وتولد اجتماعی شخص تعبیر کرد.

دراین تحقیق مانیز برآن شده ایم که چگونه و با چه ابزاری دبیران علوم اجتماعی وظایفی نظیر انتقال فرهنگ،جامعه پذیری راانجام داده وچگونه دانش آموزان راباهنجارها ورسوم وعادات محیط اجتماعی سازگار میکنند

دردیدگاه دورکیم جامعه ابتدائی جامعه ای متجانس است که فرد کورکورانه ازاعتقادات وارزشها ورسوم رایج ومستقر پیروی می کندواجبارها والزامهای خانوادگی،گروهی وقومی دامنه وحدودرفتارهارا تعیین تکلیف می کندامادر جامعه پیشرفته یا ارگانیکی به موازات پیچیدگی روابط اجتماعی تفکر علمی رواج وتوسعه یافته ارزشهای اجتماعی وطرق ووسایل نیل به آنهاتنوع وکثرت پیدا میکنددرنتیجه دستیابی به آنها امری اختیاری وانتخابی میگردد ودراین جامعه دانایی دانشوری وخلاقیت وپیدایش روحیه دنیوی که مبنای کنشهای اجتماعی قرار میگیرد.

دورکیم درکتاب آموزش وپرورش اخلاقی کارکردهای مدارس ورابطه آنرا با جامعه مطرح می کندوکلاس درس به عنوان جامعه وعامل جامعه پذیری تحلیل شده وازنظر اومدرسه میانجی اخلاق عاطفی خانواده واخلاق سخت زندگی درجامعه است انضباط اخلاق کلاس درس است وبدون کلاس به یک ازدحام یا غوغا تبدیل می شود.

دیدگاه ستیز :این نظریه بر خلاف کارکرد گرایی برماهیت اجبار وتغییردر جامعه تاکید می کنداین نظریه بر آن است که وجودگروههای اجتماعی ذینفع ورقابت جو همواره جامعه رادر معرض تضاد وکشمکش قرار می دهد؛

دراین دیدگاه کسانی که بر نظام آموزشی تسلط دارندازطریق افرادی جامعه را درجهت مقاصد خویش تربیت می کنند(علاقه بند ص 149)

دیدگاه کنش متقابل :این رویکرد به تعامل میان افراد میپردازددر آموزش وپرورش کنشهای متقابل میان گروههای همالان ،معلم، دانش آموز مدیر نگرشهاوپیشرفت تحصیلی دانش آموزان و....مورد توجه قرار خواهد داد در دیدگاه تعامل گرااز نظریه برچسب ونظریه مبادله در امر آموزش وپرورش می توان استفاده کرد(علاقه بند-ص 138)

در نظریه برچسب اگر معلمی به کودکی به کرات بگو ید: کودن؛ پیشرفتی نخواهد کردیادرنظریه مبادله که کنش میان معلم ودانش آموزمتضمن هزینه وپاداش است معلم میتواند برای افزایش یادگیری ازوسایلی چون پاداش استفاده کند.

نقش وسایل آموزشی :

تدریس را می توان روند شکل گیری و آسان سازی یادگیری دانست که از سوی یاددهنده به سوی یادگیرنده جریان می یابدودرمشارکت این دو با یکدیگر سامان میابد.

آشنایی معلم با شیوه های تدریس وانواع هدایت وکیفت کنترل رفتار سودمندی تدریس را افزایش می دهدشناخت معلم از روشهای تدریس موثر تنها عامل موفقیت نیست بلکه درک دگرگونیهای جمعی واگاهی فردی ازنیاز به دگرگونی خودعوامل مهمتری هستند که مورد بحث قرار خواهد گرفت.

یادگیری و  تغییرات  منتج از  آن در   خلاء     به   وقوع

 نمی پیونددبلکه روند تدریس با اجتماع سه عنصر یاددهنده ،یاددهی ویادگیرنده در فضای آموزش فرهنگی به وقوع می پیوندد.

یاددهنده : فردی متعلق به تغیرات پیشین وتوانمندیهاودگرگونی فعال می باشد.

یادگیرنده: نماینده تغیرات پسین وتوانایی ها ودگرگونیهای بالقوه است.

/ 0 نظر / 14 بازدید