پلوتونیوم

 

پلوتونیوم

اطلاعات اولیه

پلوتونیوم، یکعنصرشیمیایی رادیواکتیو وفلزی است که نماد آنPuوعدداتمی آن 94 می‌باشد. وزناتمی این عنصر 244.06 بوده ،چگالی آن 19.800 kg/m3می‌باشد. پلوتونیوم در سال 1940 توسطGlennT.Seaborg،Edwin McMillan،KennedyوWahlاز طریق بمباران دوترونیاورانیوم در سیکلوترون (شتاب دهنده ذرات مدور) Berkeley Radiation Laboratory دانشگاه کالیفرنیا برکلی کشف شد. اما این کشف تا مدتها سری باقی ماند. این عنصر باتوجه به کشف سیاره پلوتو که درست بعد ازنپتون کشف شد،پلوتونیوم نام گرفت؛ (پلوتون در منظومه شمسی بعد از نپتون قرار دارد)

ایزوتوپها

مهمترینایزوتوپ پلوتونیوم Pu239 بوده کهنیم عمر آن 24200 سال می‌باشد و بدلیل نیمه عمر کوتاه آن ، رد بسیار ناچیزی از پولوتونیمبه‌صورت طبیعی در معادن
یافت می‌شود. پلوتونیوم 239 ، در رآکتورهای هسته‌ای ازاورانیوم 238 و در مقیاسهای بالا تولید می‌شود.

ایزوتوپ پلوتونیوم 238 ساطعکنندهاشعهآلفا می‌باشد که نیمه عمرش 87 سال است. این خصوصیات ، آن را برای استفاده درتولید نیروی برق برای دستگاه‌هایی که می‌بایست بدون نگهداری مستقیم در مقیاسهایزمانی حدودا برابر عمر انسان کار کنند، مناسب می‌کند؛ بنابراین در RTG هائی مانندآنهائی که نیروی کاوشگرهای فضایی Galileo و Cassini را تامین می‌کنند، کاربرددارد.

همچنین پلوتونیم چهار ظرفیت یونی را در محلولهای آبی از خود نشانمی‌دهد
یون+PuO در محلولهای آبی پایدار نیست و تناسبی با4+Pu و2+PuO ندارد. 4+Pu می‌تواند+PuO را به2+PuO تبدیل کرده ، خودش به3+PuO تبدیل شود و یک+PuO و3+PuO آزاد کند.

پلوتونیومترکیبات دوتایی PuO و PuO2را بااکسیژن شکلمی‌دهد و با هیدراتهای PuF3,PuF4,PuCl3,PuBr3,PuI3 وکربن ،نیتروژن و

/ 0 نظر / 20 بازدید