پروانه

اطلاعات اولیه

پروانه‌ها متعلق بهراسته پولک بالاناز رده حشرات هستند. دارایخرطوم هستند، بالها پرده‌دار و پولک‌دار است. لارو قطعات دهانی خورد کننده دارد. درپروانه‌ها بال در زمان استراحت عمودی می‌ماند. شاخکها گرز مانند یا گره دارند.

ساختار بدن

سر یکحشرهشامل 6 قطعه بهم جوش خورده است که 4قطعه آن دارای زایده هستند. ماندیبولها و اولین ماگزیلها نسبت به دهان در اطرافواقع می‌شوند و یک لب بالایی دهان را از جلو محافظت می‌کند. ماگزیلای دوم لب پایینیرا می‌سازد. این اندامهای ذکر شده قطعات دهانی خورد کننده و جونده را تشکیلمی‌دهند. در پروانه ماگزیلا به صورتقطعات دهانیمکندهخارج می‌شود.

هر یک از 3 قطعه سینه در بردارنده یک جفت پااست و به قطعات دوم و سوم یک جفت بال نیز متصل است. در شکم حشره 7 قطعه اول بدونزایده هستند. در قطعات هشتم و نهم زایده‌ای وجود دارد که به کار تخم‌گذاری کمکمی‌کنند. مخرج در قطعه دهم قرار دارد. دو قطعه آخر سینه‌ای و 8 قطعه اول شکمی دارایاسپیراکلهای زوجی هستند که به دستگاه تنفسی نایی منتهی می‌شوند.

پوست بدن

سطح بدن دارای پوششی ویژه است که در دوران رشد پس جنینی و بههنگام پوست اندازی به شدت تحت تاثیر اعمال فیزیولوژیک مختلف قرار می‌گیرد. پوست بدنبر عکس کرمها و نرمتنان از استحکام و مقاومت زیادی برخوردار است. بررسیهای بافتشناسی پوست که بوسیلهمیکروسکوپنوری انجام شده نشان می‌دهد که پوست از دو لایه مشخص یکی سلولهای اپیدرمی یاهیپودرم و دیگری لایه کوتیکول تشکیل می‌شود. پوست بدن بطور کلی وظایف زیر را انجاممی‌دهد.

·         بدن را در برابر عوامل فیزیکی و مکانیکی مختلف محیط مانند زرهی محافظتمی‌کند.

·         از تبخیر آن بدن که در زندگی حشرات دارای اهمیت ویژه‌ای است جلوگیری کرده ومانع نفوذ مواد سمی و خارجی به بدن می‌شود.

·         حشره را در برابر تغییرات بیش از اندازه گرمای محیط محافظت می‌کند.

 

غده‌های پوستی

غده‌های پوستیاعم از تک سلولی یا چند سلولیبلافاصله در زیر کوتیکول و یا اندکی فراتر قرار می‌گیرند. ترشحات آنها در مراحلمختلف زندگی حشره ، اعمال بسیار گوناگونی را انجام می‌دهند. مهمترین غده‌های پوستعبارتند از: غده‌های چرب کننده ، غده‌های مومی ، غده‌های لاکی ، غده‌های ابریشم‌سازو غده‌های پوست اندازی.

ماهیچه‌های بدن

بیش از یک قرن است که معلوم شده است ماهیچه‌های بدن حشراتمانند دیگربندپایان بجز در موارد استثنایی عموما از تیپ مخطط است. رنگ آنها معمولا روشن و یاخاکستری است اما ماهیچه‌های بال زرد ، نارنجی و یا قهوه‌ای روشن است. اینگونه رنگآمیزی به سبب وجود رنگدانه‌های گوناگونی است که در ساختمان ‌آنها پراکنده‌اند. چونبدن حشرات و پیوستهای آنها از بندهای زیادی تشکیل شده است به این دلیل تعدادماهیچه‌ها برای تامین حرکات آنها بسیار زیاد و قابل توجه است. چنانچه در بدن لاروبعضی از پروانه‌ها تعداد آنها 3000 و گاهی بیشتر است.

دستگاه تنفس

/ 0 نظر / 15 بازدید