منگنات پر پتاسیم

نگاه کلی

پرمنگنات پتاسیم یکاکسید کننده قویاست و در اکثر واکنشهایشیمیایی بعنوانعامل اکسید کنندهاستفاده می‌شود. نامآیوپاکآن پتاسیم منگنات (VII) است. وزن مولکولیپرمنگنات پتاسیم 158.04gr/mol،شکل آنمنشوری ، جامد ،به رنگ ارغوانی تیره ، محلول آبی آن به رنگ صورتی و ترکیبی بدون بو است. این ترکیببدلیل خاصیت اکسید کنندگی بسیار خورنده است.

پرمنگنات پتاسیم برای اولین بار در سال 1659 کشف شد. ابتدابعنوان پودر فلاش درعکاسی استفادهمی‌شد.

واکنشها

پرمنگنات پتاسیم بدلیل ارزان بودن در واکنشهای شیمیایی که بهمعرف اکسید کنندهنیاز باشد، استفادهمی‌شود. بعنوان معرف در آزمون بایر برای شناسایی آلکنها از سایر ترکیبات استفادهمی‌شود. آلکنهارنگ بنفش محلول سرد و رقیق پرمنگناترا از بین می‌برند. البته برخی از مواد مانندآلکینهاوآلدمیدهاهم به این آزمون جواب مثبتمی‌دهند.

کاربرد

مهمترین کاربرد پرمنگنات پتاسیم بعنوان عامل اکسید کننده است. بعنوانضدعفونی کنندهو برای رفع بوهای نامطبوع همکاربرد دارد. پرمنگنات پتاسیم برای رفع نوعیبیماری انگلیدرماهیهااستفاده می‌شود. همچنین درتصفیه آبهای آشامیدنیبعنوان عامل حذف کنندهفسفر مورد استفاده قرارمی‌گیرد. برای تولیدکوکائینصد در صد خالص از این ماده استفادهمی‌شود.
محلول رقیق 0.25 درصد آن می‌‌تواند بعنواندهان‌شویهمورد استفاده قرار گیرد و محلولیک درصد آن را می‌توان برای ضدعفونی کردن دستها بکار برد. به همراهآب می‌تواند بعنوانکاتالیزور همراه

/ 0 نظر / 17 بازدید