انواع هورمون

انواع هورمون‌ها

هورمونها از نظر ترکیب شیمیایی به سه دسته تقسیممی‌شوند :

·         هورمونهای پپتیدی :که می‌توانند پپتیدساده باشند یاگلیکوپپتید. یک هورمون پپتیدی ساده در بدنانسان مثلانسولینو هورمون گلیکوپپتیدی مثل FSH و LH

·         هورمون‌های استروئیدی :که ازکلسترولمنشا می‌گیرند مثلهورمون‌های جنسی (استروژن،تستسترون)

·         هورمونهای آمینی :که فقط از یکاسیدآمینهیکروزین تشکیل یافته‌اند که شاملهورمونهای تیروییدی و هورمونهایی می‌باشند که از قسمت مرکزی غده فوق کلیوی ترشحمی‌شوند و عبارتند ازدوپامین،آدرنالینونورآدرنالین

نحوه حمل و انتقال هورمون در خون

آن دسته از هورمونهایی که در آب محلولنددر خون حل شده و آزادانه در خون می‌گردند. مثلا هورمون انسولین که آزادانه در خونحل شده و انتقال می‌یابد. ولی هورمونهایی که در آب محلول نیستند، مثلهورمونهای تیروئیدیو استروئیدی به یکی ازپروتئینهایخونباند شده و به کمک آن حمل می‌گردد. درکبد، پروتئینی ساخته می‌شودبه نام SBG (پروتئین باند شونده به هورمونهای جنسی) که این پروتئین بههورمونهای جنسیچسبیده و آنها را حملمی‌کند.

این عمل باعث می‌شود که این هورمونها از طریقکلیهدفعنگردند. زیرا جنس این هورمونهای استروئیدی بوده و فسفولیپیدهای غشای سلولهای کلیهحل شده و به نفرون ریخته شده و به نفرون ریخته شده و از طریق ادرار دفع می‌گردند. ولی وقتی که یکپروتئینبه این هورمونها باند شود، دیگر قادر به عبور از غشای سلولهای کلیه نبوده و دفعنمی‌گردند. همچنین در اثر باند شدنپروتئینبه این هورمونها ، هورمون اثر دراز مدتی می‌تواند دربدن داشته باشد. البته چسبندگیهورمون به پروتئین کریر خود یک ترکیب ناپایدار است و در مواقع لازم هورمون ازپروتئین کریر جدا می‌شود.

نحوه تاثیر هورمونها

لازمه تاثیر هورمون به سلول هدف وجود گیرنده یارسپتور در سلول هدف است. این گیرنده‌ها در سلول هدف می‌توانند غشایی باشند یا داخل

/ 0 نظر / 14 بازدید