فیزیو تراپی

 

فیزیوتراپی چیست؟

ماهیت فیزیوتراپی

فیزیوتراپی، فراهم کننده خدمات برای مردم و جمعیتهامی‌باشد تا حداکثر حرکت و توانایی عمل(Movement and functional ability) را در طول دوران زندگی حفظ نماید ویا توسعه داده و به حال اول بر گرداند. فیزیوتراپی شامل ارایه خدماتی است به حرکت و عملکرد فرد میباشد که توسطفرآیند پیری یا صدمات و بیماریها، مورد تهدید قرار می‌گیرند. حرکت(Movement) کامل و کارامد در قلب چیزی قرار دارد که از آن به عنوانسلامتی نام برده می‌شود.

فیزیوتراپی به شناسایی و افزایش پتانسیلهای حرکتی برایبهبود، پیشگیری(Prevention)، درمان و نوتوانی، می‌پردازد. فیزیوتراپی شاملاثرات متقابل فیزیوتراپیست، بیمار وخانواده آنها و یا سایر افرادی می‌باشدکه از بیمار مراقبت می‌کنند، بر یکدیگر می‌باشد، تا بتوانند پتانسیلهایحرکتی بیمار را ارزیابی کرده و در ایجاد اهداف مورد نظر همه با استفاده ازدانش و مهارتهای ممتاز فیزیوتراپیست به توافق برسند.

دیدگاه منحصر به فرد فیزیوتراپیست از بدن و نیازها وپتانسیلهای حرکتی آن برای رسیدن به تشخیص و استراتژی درمانی نقش اساسیدارد و تثبیت کننده هر موقعیتی می‌باشد که در آن خدمات ارایه می‌شود. اینشرایط با توجه به هدف فیزیوتراپی در بهبود سلامت، پیشگیری، درمانی وبازتوانی، متغیر است.

ماهیت فرایندهای فیزیوتراپی

فیزیوتراپی، خدمتی است که تنها توسط و یا با هدایت ونظارت یک فیزیوتراپیست صورت می‌گیردوشامل :بررسی، تشخیص، برنامه ریزیدرمانی، مداخله و ارزیابی می‌باشد.

بررسی (Assessment): شامل معاینه (Examination) انفرادی و گروهی نقص‌های بالقوه یا بالفعل، محدودیتهای عملکردی،ناتواناییها، یا سایر مشکلاتی که توسط گرفتن تاریخچه، غربالگری و همچنینبا استفاده از آزمایشات خاص و اندازه گیری و ارزیابی نتایج معاینات ازطریق انالیز آنها در چهارچوب یک فرایند منطقی بالینی می‌توان به آن پیبرد.

تشخیص (Diagnosis): از معاینات و ارزیابی آنها بدستمی‌آید و بیانگر نتیجه حاصل از فرایند منطقی بالینی می‌باشد. تشخیص ممکناست به صورت نقص حرکتی بیان شود یا شامل دسته‌های مختلفی از آسیبها،محدودیتهای حرکتی، توانائیها/ ناتوانیها یا سندرمها باشد.

برنامه ریزی (Planning): با تعیین نیاز به مداخلهآغاز می‌شود و معمولا به ایجاد برنامه‌ای برای مداخله ختم می‌شود که شاملاهداف نهایی قابل اندازه گیری که با بیمارخانواده یا فردی که از وی مراقبتمی‌کند، قابل بحث می‌باشد.

مداخلات (Intervention): انجام می‌شوند و برای رسیدنبه اهداف توافق شده تغییر میابند و میتواند شامل :درمان با دست، بهبودحرکتی، استفاده از وسایل فیزیکی، مکانیکی و الکتریکی-درمانی، آموزشعملکرد، فراهم کردن وسایل کمکی و نحوه استفاده از آنها، راهنمایی و ارایهمشورت به بیمار، مستند سازی، هماهنگی و ارتباطات باشد. مداخلات همچنینممکن است با هدف پیشگیری از آسیبها، محدودیتهای حرکتی، ناتوانیها یا صدماتصورت گیرند که در این صورت شامل بهبود و حفظ سلامتی، کیفیت زندگی وتوانایی در تمام سنین و جمعیتها می‌باشد.

ارزیابی(Evaluation): مستلزم انجام مجدد معاینات با هدف ارزیابی نتایج حاصل می‌باشد

تاریخچه فیزیوتراپی در ایران

۱۳۴۴-تأسیس آموزشکده فیزیوتراپی در ایران و تأسیس انجمن فیزیوتراپی با همکاری نماینده WHO، خانم جانسون به ریاست دکترابراهیم چهرازی

۱۳۴۷-منسوب شدن فردی به نام نواب فارغ التحصیل رشته طب فیزیکی از فرانسه به ریاست

 

 

 

 

آموزشکده فیزیوتراپی

۱۳۵۱-تدوین آیین نامه مراکز فیزیوتراپیبصورتی که از فارغ التحصیلان فیزیوتراپی مجوز تأسیس مراکزفیزیوتراپی سلبشد و تأسیس مراکز فیزیوتراپی به متخصصین طب فیزیکی و بعضی از متخصصینواگذار شد!!!!!

۱۳۵۲-تأسیس دانشکده توان بخشی و رفاه

۱۳۵۶-تأسیس دانشکده توان بخشی شیراز

۱۳۵۷-بدست گرفتن مدیریت دانشکده توانبخشی تهران توسط فیزیوتراپیست‌ها

۱۳۵۹-عضویت ایران در WCPT

۱۳۶۷-راه اندازی دوره‌های MSc فیزیوتراپی

۱۳۷۵-راه اندازی دوره‌های PhD فیزیوتراپی

۱۳۷۸-اجازه تأسیس مراکز فیزیوتراپی به فیزیوتراپیست‌ها

۱۳۸۱-اخذ شماره نظام پزشکی از سازمان نظام پزشکی

۱۳۸۴-لغو واگذاری مجوز تأسیس مراکز فیزیوتراپی به سایرمتخصیصن پزشکی (بغیر از متخصصین طب فیزیکی)

تاریخچه فیزیوتراپی درآمریکا

درسال ۱۸۹۵ میلادی همزمان با شیوع فلج اطفال در انگلستان، گروهی پزشک آمریکایی از این کشور بازدید کردند.

این گروه با شیوه درمانی برخورد کردند که شامل ماساژ،تمرین درمانی، گرم کردن و... بود. این شیوه درمانی به فیزیوتراپی معروفبود. این پزشکان این شیوه درمانی را بعد از مراجعت در سیستم‌های درمانیخود بکار گرفتند و سپس گروهی به نام جامعه پزشکان فیزیوتراپیآمریکا(Physiotherapy Physician society) را بوجود آوردند که اعضای آن به۳۰۰۰۰پزشک میرسید.

این انجمن بعد‌ها به انجمن فیزیوتراپی و رادیولوژی تغییر نام و سپس دوباره منفک شد.

در ۱۹۱۳ گروهی جراح نظامی در ایالت پنسیلوانیا دستیارانی به عنوان Practitioner بکار گرفتند و به این گروه آموزش هایفیزیوتراپی را دادند و مدارک علمی به آنها واگذار شد.این گروهPractitioner در جنگ اول جهانی قوام بیشتری یافت و در سال ۱۹۲۱ میلادی انجمن فیزیوتراپیآمریکا(APTA) را راه اندازی نمودند.در سال ۱۹۲۶ میلادی مراکز معتبر آموزشفیزیوتراپی در آمریکا تعیین گشت. و در سال ۱۹۲۸ میلادی شورای فیزیوتراپیدر انجمن پزشکی آمریکا(American Medical Association) راه اندازی شد.درسال ۱۹۳۵میلادی قوانین اخلاق حرفه ای (Code of Ethics) برای این گروه Practitioner تعیین شد.در سالهای جنگ دوم جهانی فیزیوتراپی در آمریکا قدرتبیشتری یافت.

در سال ۱۹۴۵میلادی شورای فیزیوتراپی درAMA وهمچنینجامعه پزشکان فیزیوتراپی بنابر دلایلی استفاده از کلمه فیزیکالتراپی(Physical Therapy)و عنوان فیزکال تراپیست

/ 0 نظر / 13 بازدید