جدول تناوبی

مقدمه

چند میلیاردسال پیش با انفجار بزرگ (BIG BANG) جهان بوجود آمد. جهانیکه در ابتدا بسیار داغ بود(107K) اجازه به هم پیوستن ذرات اتم و ایجاد اتمها را نمی داد اما کم کماتمهای اولیه که بیشتر شامل هیدروژن (89%) و هلیم (11%) بودند تشکیل شدند که با سردشدن تدریجی دمای جهان و به هم پیوستن این اتمها به هم و ایجاد سحابی ها و ستاره هااین اتمها در واکنشهای هم جوشی با آزاد کردن مقادیر بسیار زیادی انرژی به عناصر

 

 

 

 

 

سنگین تر تبدیل شدند.

از چند قرن پیش که کم کم بشرعناصر را شناخت و تعداد عناصر شناسایی شده افزایش یافت نیاز به طبقه بندی آنهااحساس گردید به طوری که در ابتدا عناصر را به دو دسته فلزات و نافلزات تقسیم بندینمودند و بعد بر اساس ترکیباتی که تشکیل می دادند آنها را تقسیم بندیکردند.

دانشمندان زیادی در دو قرناخیر جدول های طبقه بندب عنصرها را به شکل های مختلف ارائه داده اند اما در بینآنها کار دانشمندی روسی به نام دیمتری مندلیف اعتبار و شهرت زیادی پیدا کرده طوریکه هم اکنون نیز جدول تناوبی اصلاح شده ی مندلیف در کتب درسی مورد مطالعه قرار میگیرد

مندلیف چگونه جدولتناوبی عنصرها را تنظیم کرد؟

درسال 1869 که دیمیتری مندلیف روی طبقه بندی بهتر عنصرها تحقیق می کرد فقط ۶۳ عنصرشناخته شده بود او ۶۳ کارت تهیه کرد و روی هر کارت علاوه بر نام عنصر برخی خواصشناخته شده ی آن عنصر را نوشت مثل دمای ذوب و جوش و جرم اتمی و ... بعد این کارت هارا به ترتیب افزایش ویژگی های مختلف کنار هم قرار میداد مثلا یکبار به ترتیب افزایشدمای ذوب و بار دیگر به تریب افزایش ویژگی دیگر . وقتی مندلیف عنصرها را به ترتیبافزایش جرم اتمی کنار هم به صورت یک ردیف ۶۳ تایی چید به نکته جالبی بر خورد او دیدکه ویژگی های نوشته شده روی کارت ها ۸ تا ۸ تا تکرار می شود یعنی ویژگی های رویکارت اول مشابه کارت نهم و هفدهم و ... و کارت دوم مشابه کارت دهم و هجدهم و ... است. کار جالبی که مندلیف انجام داد این بود که ضمن رعایت افزایش تدریجی جرم اتمیعنصرها کارت هایی که ویژگی های مشابهب داشتند را زیر هم در یک ستون قرار داد تاچیزی شبیه یک جدول درست شود به نحوی که عنصرها به ترتیب افزایش جرم اتمی کنار همقرار گرفته اند و عنصرهای یک ستون نیز خواص مشابهی دارند. این اساس کار مندلیف برایتنظیم جدول تناوبی بود.

در جدول تناوبی مندلیف فقط ۶۳عنصر قرار داشت بنابراین بدیهی است که انتظار داشته باشیم برخی از جاهای جدول اونسبت به جدول امروزی خالی باشد در واقع مندلیف برای نظم دادن به جدول خود مجبور بودبرخی از خانه های جدول را خالی نگه دارد تا عنصر های مشایه زیر هم قرار گیرند اوتصور می کرد این جاهای خالی مربوط به عنصرهایی است که هنوز کشف نشده اند و حتیتوانست برای آنها برخی خواصشان را پیش بینی کند چون باید خواصی بینابین عنصر بالاترو پایین تر از خود در یک ستون داشته باشد.  او همچنین از روی این جدول توانست وجود بعضی از عناصر را که تا آنروزکشف نشده بود حدس بزند و همین امر و پیش بینی های او که درست از آب در می آمد سببشهرت زیاد او نسبت به سایر دانشمندان هم دوره اش گردید

جدول تناوبیامروزی

در جدول تناوبی که امروزه مامی بینیم ساختار کلی همان است که در جدول مندلف وجود داشت اما عناصر بجای جرم اتمیبر اساس عدد اتمی در جدول قرار می گیرند. البته با این تصحیح جای عنصرها عوض نمیشود

ردیفهایافقی جدول را تناوب، و ردیفهای عمودی آن را گروه می نامند و عناصر بر اساس اربیتالیاز آنها که آخرین الکترون اتم در آن جا گرفته است به چهار بلوکs,p,d وf طبقه بندی می شوند. عناصر دو بلوکs وp عناصر اصلی، عناصر بلوکd عناصر واسطه و عناصر بلوکf لانتانیدها و اکتینیدها می باشند. شماره گذاری گروهها از یک تا 18 و شماره گذاری تناوبها از یک تا 7 می باشد.

چگونه از جدول تناوبی

/ 0 نظر / 53 بازدید