اورانیوم 20%

اورانیوم

اطلاعات اولیه

اورانیومیکی از عناصر شیمیاییجدولتناوبی است که نماد آن ،Uو عدد اتمی آن 92 می‌باشد. اورانیوم که یکعنصر سنگین ، سمی ، فلزی ،رادیواکتیو و براق به رنگ سفید مایل به نقره‌ای می‌باشد، به گروه آکتیندها تعلق داشته وایزوتوپ 235 آن برای سوختراکتورهایهسته‌ای و سلاحهای هسته‌ای استفاده می‌شود.

معمولا اورانیوم در مقادیربسیار ناچیز در صخره‌ها ، خاک ، آب ، گیاهان و جانوران از جمله انسان یافت می‌شود.

خصوصیتهای قابل توجه

اورانیوم هنگام عمل پالایش به رنگ سفید مایل بهنقره‌ای فلزی با خاصیت رادیواکتیوی ضعیف می‌باشد که کمی ازفولاد نرم‌تراست. این فلز چکش‌خار ، رسانای جریان الکتریسیته و کمیParamagneticمی‌باشد. چگالی اورانیوم 65% بیشتر از چگالیسربمی‌باشد. اگر اورانیومبه‌خوبی جدا شود، بشدت از آب سرد متاثر شده و در برابر هوا اکسید می‌شود. اورانیوماستخراج شده از معادن ، می‌تواند به‌صورت شیمیایی به دی‌اکسید اورانیوم و دیگرگونه‌های قابل استفاده در صنعت تبدیل شود.

 

 

گونه‌های اورانیوم در صنعت

اورانیوم در صنعت سه گونه دارد:

·         آلفا (Orthohombic) که تادمای 667.7 درجه پایدار است.

·         بتا (Tetragonal) که از دمای 667.7 تا 774.8 درجه پایدار است.

·         گاما (Body-centered cubic) که از دمای 774.8 درجه تا نقطه ذوب پایدار است. ( این رساناترین و چکش‌خوارترینگونه اورانیوم می‌باشد.)

دو ایزوتوپ مهم ان U235و U238>می‌باشند که U235مهمترین برای راکتورهای و سلاحهایهسته‌ای است. چرا که این ایزوتوپ تنها ایزوتوپی است که طبیعت وجود دارد و در هرمقدار ممکن توسط نوترونهای حرارتی شکافته می‌شود. ایزوتوپ U238نیز ازاین جهت مهم است که نوترونها را برای تولید ایزوتوپ رادیواکتیو جذب کرده و آن را بهایزوتوپ Pu239پلوتونیومتجزیه می‌کند. ایزوتوپ مصنوعی U233نیز شکافته شده و توسط بمباران نوترونی Thorium232 بوجودمی‌آید.

اورانیوم اولین عنصر یافته شده بود که می‌توانست شکافته شود. براینمونه با بمباران آرام نوترونی ایزوتوپ U235آن به ایزوتوپ کوتاه عمر U236تبدیل شده و بلافاصله به دو هسته کوچکتر تقسیم می‌شود که این عملانرژی آزاد کرده و نوترونهای بیشتری تولید می‌کند.

اگر این نوترونها توسطهسته U235دیگری جذب شوند، عملکرد حلقه هسته‌ای دوباره اتفاق می‌افتد واگر چیزی برای جذب نوترونها وجود نداشته باشد، به حالت انفجاری در می‌آیند. اولینبمب اتمی با این اصل جواب داد (شکاف هسته‌ای). نام دقیقتر برای این بمبها و بمبهایهیدروژنی(آمیزش هسته‌ای) ،سلاحهای هسته‌ایمی‌باشد.

کاربردها

فلز اورانیوم بسیار سنگین و پرچگالی می‌باشد.

·         اورانیوم خالی توسط بعضی از ارتشها برای ساخت محافظ برای تانکها و ساختقسمتهایی از موشکها و ادوات جنگی استفاده می‌شود. ارتشها همچنین از اورانیوم

/ 0 نظر / 13 بازدید