نیروی گرانش

دید کلی

آیا تاکنون سنگی را از دست خود رها کرده‌اید، به هنگام جدایی سنگاز دستتان شاهد سقوط آن بطرف زمین بوده‌اید؟ آیا تاکنون دیده‌اید که سنگ یا هر شیءدیگر که از دستتان رها می‌کنید، برخلاف حرکت آن بسوی زمین به سمت آسمان حرکت کند؟اما زمان یونانیان این مسأله مورد توجه بوده است که اجسام تمایل حرکت بطرف زمیندارند و در جایی کهنیرویگرانی رو به پایین است، ولی پایین در استوا عمود بر پایین درقطبشمال و پایین درقطبجنوب در جهت مقابل پایین در قطب شمال است.
در هر جا نیروی گرانی بسویمرکز زمین است. به گفتهنیوتننیروی گرانی تامدار ماهگسترش پیدا می‌کند. طبق مطالعاتیکه نیوتن در این خصوص انجام داده است، نیروی لازم برای نگه داشتن ماه در مدارش بانیروی گرانی در سطح زمین با تقریب خوبی مشابه است.

 

تاریخچه

به گفتهاستوکلییکی از دوستان نزدیک نیوتن ، اولین بارنیوتن زمانی که زیر درختان سیب یک باغ مشغول صرف چایی بوده است، ایده گرانش به ذهنشخطور کرده است. به گفته استوکلی او در حالیکه نسشته و در فکر فرو رفته بود، یک سیبتوجهش را جلب کرد و به مفهوم گرانش پی برد.

سیر تحولی و رشد

نیوتن دستاوردهای خود را در خصوص گرانش در سال ١٠۵٧- ١۶٧٨در کتاب مشهوراصولمنتشر کرد، نیوتن در این کتاب از حد مسائلسیب - زمینفراتر رفته وقانونگرانش را در تمام اجسام تعمیم داده است. با توجه به اینکه گرانش در سه قلمرومطالعه شده: جاذبه گرانش میان دو جسم ، جاذبه زمین و اجسام اطراف ما و در قلمرومنظومهشمسی برهمکنش میان ستاره‌های کهکشانها. اولیناقدامات برای توصیف حرکت منظومه شمسی توسط یونانیها انجام گرفت، بطلمیوس مطرح کردکه هر ستاره بر روی دایره‌ای حرکت می‌کند که مرکز آن به نوبه خود روی دایره دیگریبه مرکز زمین در حال حرکت است.
در قرن ١۶کوپرنیکیک طرحخورشید مرکزیپیشنهاد کرد که در آنخورشید درمرکز منظومه شمسی قرار دارد و زمین حول آن حرکت می‌کند. اماکپلرقوانینمهمی برایحرکت سیاراتپیشنهاد کرد، اینکه تمام سیاراتدر مدارات بیضی شکل حرکت می‌کنند و خورشید در یکی از کانونهای آن قرار دارد، خطواصل هر سیاره به خورشید در زمانهای مساوی مساحتهای مساوی جاروب می‌کند، مجذور دورهدوران هر سیاره حول خورشید با مکعب فاصله توسط آن سیاره از خورشید متناسب است. امانیوتن توانستقوانینکپلر را ازقوانینحرکت

/ 0 نظر / 14 بازدید